Program

Piątek 15 marzec 2013

8.00-9.00     Przerwa kawowa

9.00-9.10     Otwarcie konferencji
                    Małgorzata Krajnik
 

9.10-10.30   Niespodziewane wydarzenia, czyli co może nas spotkać w opiece paliatywnej
                     Prowadząca: Monika Lichodziejewska-Niemierko

9.10-9.20     Jak uspokoić agresywną rodzinę?
                     Maria Rogiewicz

9.20-9.35     Co zrobić, gdy przestają być skuteczne leki podawane przez cewnik podpajęczynówkowy,
                     zewnątrzoponowy i do splotów?
                     Małgorzata Malec-Milewska

9.35-9.45     Od hipoglikemii do hiperglikemii, czyli jak poradzić sobie z kontrolą glikemii w okresie umierania?
                     Zofia Ruprecht

9.45-10.00   Co robić w zaburzeniach rytmu u kresu życia?
                     Piotr Sobański

10.00-10.15 Co podawać, gdy chory krzyczy z bólu?
                     Jan Dobrogowski

10.15-10.30 Dyskusja

 

10.30-11.30 Ból neuropatyczny u chorego na nowotwór.
                    
Prowadzący: Jan Dobrogowski                        

10.30-10.45 Dlaczego leczenie przeciwnowotworowe jest tak bolesne? Punkt widzenia onkologa
                    Monika Rucińska

10.45-11.00 Postępowanie w bólu neuropatycznym spowodowanym chemioterapią i leczeniem celowanym
                    Anna Adamczyk

11.00-11.15 Dlaczego tak mało wiemy o bólu neuropatycznym w chorobie nowotworowej - przegląd wytycznych
                    postępowania
                    Małgorzata Krajnik

11.15-11.30 Dyskusja

 

11.30-12.00 Przerwa kawowa

 

12.00-13.00 Opieka zintegrowana nad chorymi nienowotworowymi u kresu ich życia
                    Prowadząca: Ewa Jassem

12.00-12.15 Choroby przewlekłe jako problem społeczny. Punkt widzenia klinicysty
                    Jerzy Kozielski

12.15-12.30 Zintegrowana opieka nad chorym na POChP - doświadczenia wstępne modelu gdańskiego
                    Ewa Jassem

12.30-12.45 Jak zorganizować współpracę pomiędzy opieką medyczną a opieką socjalną?
                    Iwona Damps-Kostańska

12.45-13.00 Opieka nad chorymi z niewydolnością serca - model szwajcarski i europejski
                    Piotr Sobański 

 

13.00-14.00 Czy naprawdę trzeba obawiać się poopioidowych zaburzeń funkcji jelit?
                    Sesja satelitarna 
firmy  Mundipharma.

                    Prowadząca: Małgorzata Malec-Milewska

13.00-13.15 Od podania opioidu do zaburzeń funkcji jelit, czyli co opioidy robią w przewodzie pokarmowym
                    Barbara Przewłocka 

13.15-13.30 Porównanie różnych schematów postępowania w prewencji i leczeniu zaparcia po opioidach
                    Jarosław Woroń  

13.30-13.45 Czy mamy dowody na to, że zamiana na preparat oksykodonu z naloksonem może łagodzić
                    poopioidowe zaburzenia funkcji jelit - analiza badań klinicznych
                    Wojciech Leppert

13.45-14.00 Dyskusja

 

14.00-15.00 Poczęstunek

 

15.00-16.45 Miejsce neurobiologii w medycynie paliatywnej czyli na styku
                    obserwacji klinicznych 
i nauki

                     Prowadzący: Piotr Sobański
                     
                     Pytają:

                     Małgorzata Krajnik: W jaki sposób morfina może zmniejszać lęk związany z dusznością?
                     Czy wierzyć umierającemu, gdy mówi nam, że widzi swoich bliskich zmarłych?
                     Czy w infekcji trzeba zmienić dawkę opioidu?
                     Na ile ważny przy włączaniu opioidów jako analgetyków jest fakt, że chory należy do osób
                     radzących sobie ze stresem za pomocą substancji chemicznych (leki, alkohol, nikotyna)? 

                     Zbigniew Żylicz: W jaki sposob buprenorfina mialaby przeciwdziałać hyperalgezji opioidowej?
                     Czy wiemy coś więcej o wrażliwości subtypów receptorów opioidowych na poszczególne opioidy?
                     Jakie znaczenie może mieć metylowanie DNA jako efekt długotrwałego stosowania opioidów?

                     Odpowiadają: Barbara Przewłocka, Ryszard Przewłocki

 

16.45-17.15 Przerwa kawowa

 

17.15-18.00 Co jest szczególnego w buprenorfinie – analiza krytyczna.
                    Sesja satelitarna firmy Stada.

                     Prowadząca: Anna Orońska

17.15-17.30 Skuteczność analgetyczna buprenorfiny w modelu bólu zapalnego i neuropatycznego
                     Magdalena Kocot-Kępska

17.30-17.45 Praktyczne zastosowanie plastrów z buprenorfiną
                     Zbigniew Żylicz

17.45-18.00 Dyskusja

 

18.00-19.00 Rozważania wieczorne - czyli czego dowiedziałam/em się ostatnio?
                     Prowadzący: Ryszard Przewłocki 

18.00-18.20 Opieka paliatywna w cieniu wspomaganego samobójstwa
                     Piotr Sobański

18.20-18.40 Wyrocznia delficka 2013 i co powiedział nam dr Murray?
                     Monika Lichodziejewska-Niemierko

18.40-19.00 Prawo do godnej śmierci - jak to się ma do epidemii starości?
                     Ks. Piotr Krakowiak                  

 

Sobota 16 marzec 2013

 

8.00-9.00     Przerwa kawowa

9.00-10.00   Czym naprawdę jest ból przebijający?
                    Sesja satelitarna firmy Takeda

                     Prowadzący: Jarosław Woroń  

9.00-9.20     Kroki postępowania w przypadku, gdy chory ma częste nasilenia bólu - punkt widzenia klinicysty
                     Artur Drobniak

9.20-9.40     Porównanie sposobów postępowania w przypadku zdiagnozowania bólów przebijających - kiedy
                     jaka metoda byłaby optymalna - punkt widzenia farmakologa klinicznego
                     Jarosław Woroń

9.40-10.00   Rola fizjoterapeuty w leczeniu bólu
                     Anna Pyszora

 

10.00-11.30 Opieka Paliatywna w Europie. Z czym wchodzimy w przyszłość.
                     Prowadzący: Zbigniew Żylicz

10.00-10.15 System opieki paliatywnej nad chorym w domu w Polsce
                     Anna Orońska

10.15-10.30 Challenges in education in palliative care. Experience from Eastern Europe
                     Daniela Mosoiu

10.30-10.45 Early integration of palliative care with oncology. New model in University Hospital in Cologne
                     Raymond Voltz

10.45-11.00 Research in palliative care. Experience from Cicely Saunders Institute, Kings College in London
                     Jonathan Koffman

11.00-11.15 Emerging European Leaders In Palliative care. European Palliative Care Academy as a new
                     initiative
                     Andrea Bruhn

11.15-11.30 Dyskusja

 

11.30-12.00 Przerwa kawowa

 

12.00-13.30 Pragnienie śmierci i pragnienie życia wśród umierających
                     Ks. Piotr Krakowiak

12.00-12.20 Desire for death
                     Raymond Voltz

12.20-12.40 Desire to live
                     Daniela Mosoiu

12.40-13.00 How to study these desires?
                     Jonathan Koffmann

13.00-13.20 Jak sobie „radzić” z pragnieniami śmierci i życia w opiece paliatywnej?
                     K. de Walden Gałuszko

13.20-13.30 Dyskusja

 

13.30-14.30 Poczęstunek

 

14.30-16.30 Panel etyczny - uporczywa terapia czy ratowanie życia?
                     Prowadząca: Małgorzata Krajnik

                     Małgorzata Krajnik - przedstawia sytuacje kliniczne;

                     Dyskutują: Ewa Jassem, Piotr Sobański, Wojciech Bołoz, Raymond Voltz, Michał Królikowski,
                                        Daniela Mosoiu, Maria Rogiewicz, Ks.Piotr Krakowiak;

 

16.30            Zakończenie Konferencji

                     Małgorzata Krajnik, Ewa Jassem